• vervolg-06.jpg
  • vervolg-03.jpg
  • vervolg-02.jpg
  • vervolg-04.jpg
  • vervolg-01.jpg
  • vervolg-05.jpg

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen.

(Gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam, op 1 november 2017, onder nummer 72/2017)Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten, zijnde grondstoffen voor de beton-, wegen-, water-, rail-, woning- en utiliteitsbouw, alsook voor bijzondere toepassingen buiten deze sectoren, alsmede op diensten van de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: verkoper) tegenover diens wederpartij (hierna te noemen: koper). In het navolgende worden onder producten ook verstaan de voornoemde diensten. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen verkoper en koper.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden waaronder ook begrepen eventuele eigen inkoopvoorwaarden van koper, zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaande aan de desbetreffende overeenkomst door verkoper schriftelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat die afwijkingen ook op andere overeenkomsten met koper van toepassing (zullen) zijn.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet is, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. De algemene voorwaarden zullen voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van de partijen het meest benadert.

1.4 Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) afwijken van de Algemene Voorwaarden, is de volgende rangorde van toepassing: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten derde de Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten; aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.

2.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van verkoper of (begin van) feitelijke uitvoering door verkoper.

2.3 Door of namens verkoper verstrekte documentatie, verwerkings- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten en diensten als in de aanbieding vermeld. Deelbestellingen geven verkoper het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.

3.2 Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten). Verkoper is gerechtigd de prijzen op de facturen te verhogen met een krediettoeslag, welke toeslag vervalt bij betaling van de facturen binnen een daaromtrent op de facturen bepaalde termijn.

3.3 Verkoper is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de verhoging de objectieve resultante is van een of meer kostprijs bepalende elementen van de producten en/of diensten zoals overheidsheffingen, algemene prijsverhogingen in grondstoffen, energie, valuta's e.d. Deze verhoging geldt dan voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van die verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. Verkoper zal deze verhoging voor de (deel)leveringen waarop deze verhoging betrekking heeft aan koper meedelen.

Artikel 4 Laagwater
4.1 Verkoper is, bij een vaardiepte lager dan de maximaal toegestane vaardiepte, in een rivier- of kanaalpand waarover het transport plaatsvindt, in elk van de navolgende gevallen bevoegd aan koper een laagwatertoeslag op de koopprijs van de per schip geleverde producten in rekening te brengen:
a. indien de waterstand op de peilschaal te Maxau lager is dan 461 cm of lager is dan 201 cm volgens de peilschaal te Kaub (waarvan de laagste van de twee geldt), voor de schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren; b. indien de waterstand op de peilschaal te Keulen lager is dan 221 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren; c. indien de waterstand op de peilschaal te Ruhrort lager is dan 301 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren; d. indien de vaardiepte op het traject Millingen-Loevenstein lager is dan 301 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Waal afvaren; e. indien de vaardiepte tussen de IJsselkop en Zutphen lager is dan 281 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Gelderse IJssel afvaren. 4.2 Voor de berekening van de laagwatertoeslag is bepalend de gepubliceerde waterstand of de minst gepeilde diepte in het betreffende riviervak om 08.00 uur op de dag dat de belading wordt voltooid.

4.3 Verkoper is gehouden koper tijdig mee te delen of en hoeveel laagwatertoeslag hij in rekening zal brengen. Koper dient binnen een door verkoper aan te geven termijn aan verkoper te berichten of hij:
a. levering van de producten op de overeengekomen tijd en plaats wenst, in welk geval koper verplicht is de laagwatertoeslag te betalen; b. levering van de producten wenst uit te stellen totdat de toestand van laagwater is geëindigd; c. de leveringsplaats, als bedoeld in artikel 6.2, wenst aan te passen.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de koper van rechtswege in verzuim is.

5.2 Bij gebreke van tijdige betaling is koper een vertragingsrente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag.

5.3 Indien koper ook na een eerste betalingsherinnering in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde, is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan verkoper te vergoeden.

5.4 Voor het geval verkoper zijn vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is koper gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van verkoper uit het vorige artikel, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindende adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, voor zover deze in eventuele proceskostenveroordeling van de koper op grond van artikel 56 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

5.5 Verkoper is bevoegd voorafgaande aan de levering vooruitbetaling en zekerheid te verlangen van koper. Deze bevoegdheid heeft verkoper ook gedurende de looptijd van de overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten, indien een verminderde kredietwaardigheid van koper aan verkoper daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6 Wijze van leveringen; begripsbepalingen

6.1 Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf”, “franco voor de wal”, “franco op de wal” en “franco werk”, al naar gelang in de overeenkomst is bepaald.

6.2 Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van producten vanaf het winwerktuig, de verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot van verkoper of een andere door verkoper aan te wijzen locatie, deze hierna tezamen te noemen: de Leveringsplaats.

6.3 Onder levering “franco voor de wal” wordt verstaan levering van producten per schip van of vanwege verkoper vóór een loswal.

6.4 Onder levering “franco op de wal” wordt verstaan levering van producten per schip van of vanwege verkoper op een loswal.

6.5 Onder levering “franco werk” wordt verstaan de levering van producten op de met koper overeengekomen en door koper aangewezen plaats van lossing, anders dan “af bedrijf”, “voor de wal” of “op de wal”

Artikel 7 Tijdstip en plaats van levering

7.1 Als tijdstip van levering “af bedrijf” geldt het moment waarop het te leveren product in het laadruim valt van het daartoe door of namens koper ter belading aangeboden transportmiddel of, indien dat eerder is, het moment waarop koper de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard. Als plaats van levering “af bedrijf” geldt de hiervoor in artikel 6.2 genoemde Leveringsplaats. Verkoper bepaalt bij levering “af bedrijf” de volgorde en tijdstippen van levering en belading.

7.2 Als tijdstip van levering “franco voor de wal” geldt het moment waarop koper begint met het lossen van de producten – voor de loswal – vanuit het laadruim van het schip van verkoper dan wel, indien dat eerder is, op het moment dat koper de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard. Levering franco voor de wal geschiedt op de plaats – voor de wal – en het tijdtip welke verkoper en koper op aanwijzing van koper zijn overeengekomen. Indien geen exacte aanduiding van de plaats van levering heeft plaatsgevonden, kan levering geschieden voor de dichtstbijzijnde loswal aan voor verkoper bereikbaar grootvaarwater. Indien de plaats van levering door koper wel exact is aangeduid maar deze voor verkoper op het overeengekomen tijdstip niet of moeilijk bereikbaar is, is verkoper gerechtigd als plaats van levering te kiezen de dichtstbijzijnde wel bereikbare plaats. Verkoper is gerechtigd alle schade die hij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip gelost kunnen worden op koper te verhalen. Koper is verplicht op de overeengekomen tijd en voorts binnen de wettelijke laad- en lostijden het product uit het schip van verkoper te lossen. Indien koper dit nalaat, heeft verkoper het recht zelf tot lossen over te gaan, zulks geheel voor rekening en risico van koper. Verkoper kan alsdan ook alle (overige) schade die hij tengevolge van dit nalaten lijdt op koper verhalen.

7.3 Als tijdstip van levering “franco op de wal” geldt het moment waarop verkoper de producten op de loswal heeft gelost of, indien dit eerder is, op het moment dat koper de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard. Levering “franco op de wal” geschiedt op de plaats – op de wal – en het tijdstip welke verkoper en koper op aanwijzing van koper zijn overeengekomen. De lossing op de wal geschiedt door verkoper. Indien lossing op de door koper aangewezen plaats en/of het overeengekomen tijdstip niet mogelijk is, dient verkoper dit terstond aan koper te melden, waarna koper gehouden is een andere losplaats aan te wijzen waar, binnen een halve dag na die melding, de lossing wel mogelijk is. Indien koper nalaat die andere losplaats aan te wijzen heeft verkoper aan zijn verplichting tot levering voldaan door de producten te lossen op een plaats zo dicht mogelijk bij de aanvankelijk aangewezen plaats van lossing. Verkoper is gerechtigd alle schade die hij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip kunnen lossen op koper te verhalen.

7.4 Als tijdstip van levering “franco werk” geldt het moment waarop verkoper de producten heeft gelost of, indien dit eerder is, op het moment dat koper de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard. Levering “franco werk” geschiedt op de plaats en het tijdstip welke verkoper en koper op aanwijzing van koper zijn overeengekomen. Indien het voor verkoper niet mogelijk of moeilijk is de producten te leveren op de door koper aangewezen plaats en/of het tijdstip, is verkoper gerechtigd de producten te leveren op de dichtstbijzijnde voor verkoper bereikbare plaats. Verkoper is nimmer verplicht de producten verder te vervoeren dan tot waar het transportmiddel van verkoper op normale wijze kan komen. Verkoper is gerechtigd alle schade die hij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip kunnen lossen op koper te verhalen.

7.5 Koper dient verkoper genoegzaam te informeren over de aard en de gesteldheid van de plaats van bestemming van de door verkoper af te leveren producten, zodat verkoper op adequate wijze het door verkoper te bezigen transportmiddel – welk transportmiddel overigens ter keuze staat van verkoper – kan kiezen.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Door verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden voor verkoper niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van niet tijdige levering is verkoper dan ook, eerst na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim. Bij overschrijding van leveringstermijnen, dan wel bij verzuim als hiervoor bedoeld, heeft koper geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect van welke aard dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de zijde van verkoper.

8.2 Koper is verplicht de producten af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de overeenkomst slechts is bepaald dat koper de producten in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is koper gehouden de producten geleidelijk en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoensomstandigheden, af te nemen. Verkoper is, indien naar zijn oordeel koper deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd koper alsnog een termijn te noemen, binnen welke termijn koper verplicht is de producten of een deel van de producten af te nemen.

8.3 Indien koper de producten met inachtneming van het bovenstaande niet tijdig heeft afgenomen zal koper van rechtswege in verzuim zijn. Verkoper heeft, naast de andere rechten welke alsdan krachtens de wet voor hem uit het verzuim van de koper voortvloeien, het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden.

Artikel 9 Risico-overgang; eigendomsvoorbehoud

9.1 Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van koper.

9.2 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van verkoper totdat koper alle vorderingen die verkoper op haar heeft of zal verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig heeft betaald.

9.3 Zolang op de geleverde producten van verkoper een eigendomsvoorbehoud rust, is verkoper niet gerechtigd om deze producten te verwerken, te vervreemden of in gebruik te geven aan derden of om daarop enige vorm van zekerheid te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

9.4 Worden de door verkoper geleverde producten door koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verwerkt in of tot andere producten, dan zal daarop ten behoeve van verkoper een pandrecht worden gevestigd.

9.5 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten identificeerbaar te maken en afzonderlijk te bewaren, afgescheiden van overige zich bij koper bevindende producten. 9.6 Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en dient deze 3 producten te verzekeren tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s. Koper is daarbij gehouden alle aanspraken op haar verzekeraars op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan verkoper over te dragen.

Artikel 10 Hoeveelheid

10.1 Bij levering per schip wordt de geleverde hoeveelheid voor verkoper en koper op bindende wijze bepaald op basis van de door verkoper en koper getekende losbon waarop de ijkopnames voor en na lossing zijn vermeld. De meting geschiedt door een erkend ijkmeester en op kosten van de koper. Bij gebreke van een ijkopname wordt de hoeveelheid op voor verkoper en koper bindende wijze bepaald op basis van de meetbrief of het laadbewijs, zulks naar keuze van de verkoper.

10.2 Bij levering per vrachtauto wordt de geleverde hoeveelheid op voor verkoper en koper bindende wijze bepaald door weging en/of door volumetrische vaststelling door verkoper c.q. verlader zoals vermeld op het door de chauffeur getekende weegformulier, laadbon of soortgelijk document, tenzij onomstotelijk komt vast te staan dat een andere hoeveelheid is geleverd dan op bedoeld document is vermeld; alsdan wordt de werkelijke hoeveelheid aan koper geleverd en wordt deze werkelijke hoeveelheid aan koper gefactureerd.

10.3 Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid en deze afwijking niet meer bedraagt dan hetgeen in de branche van het betrokken product gebruikelijk en normaal is, zal de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid in de plaats komen van de overeengekomen hoeveelheid en heeft koper geen recht om te reclameren terzake de afwijkingen in de hoeveelheid.

10.4 Indien bij levering in schepen de geladen hoeveelheid groter is dan de overeengekomen hoeveelheid en deze afwijking meer bedraagt dan hetgeen in de branche van het betrokken product gebruikelijk en normaal is en dit niet een gevolg is van opzet van verkoper c.q. verlader en indien deze grotere hoeveelheid niet op eenvoudige wijze op de laadplaats uit het schip kan worden gelost zal deze grotere hoeveelheid deel uitmaken van de levering aan koper en aan koper worden gefactureerd. Evenwel zal alsdan in een afwijking van hetgeen in artikel 16.5 is bepaald het risico voor de betaling aan overheidsinstanties van een eventuele boete vanwege dientengevolge ontstane overbelading voor rekening komen van verkoper c.q. verlader.

10.5 Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald dienen reclames terzake de hoeveelheid terstond na de levering en in elk geval vóór het lossen uit het vaartuig c.q. voertuig schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11 Hoedanigheid

11.1 Indien en voor zover de hoedanigheid van de producten niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de branche van het betrokken product normaal en gebruikelijk is.

11.2 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeen-gekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt het monster ter vaststelling van de doorsneehoedanigheid van de geleverde producten. Geringe afwijkingen van de hoedanigheid volgens monster die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden, gelden niet als een gebrek in het product.

11.3 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeen-gekomen, dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van koper, opdrachtgevers of een bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen in de vorige leden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken voortvloeien uit de gebondenheid van koper aan besteksbepalingen waarvan koper de inhoud schriftelijk en op tijd aan verkoper heeft medegedeeld, zodat verkoper daarbij bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

Artikel 12 Inspectie, Controle en Keuring

12.1 Bij levering “af bedrijf” per schip, “franco werk” per schip, “franco voor de wal” en “franco op de wal” is koper verplicht om vóórdat het geleverde vanuit het schip wordt gelost, het geleverde op hoedanigheid te keuren. In geval van levering “af bedrijf” dient deze keuring alsmede het reclameren terzake eventueel bij deze keuring geconstateerde gebreken te geschieden binnen één werkdag na aankomst van het schip van koper voor de loswal. In geval van levering “franco voor de wal”, “franco op de wal” en “franco werk” per schip dient deze keuring alsmede de in artikel 13 genoemde controle en herkeuring te worden uitgevoerd in het schip van verkoper en derhalve vóór de lossing van de producten. Deze keuring en het reclameren terzake van eventueel bij deze keuring geconstateerde gebreken dienen uiterlijk te geschieden: ▪ indien het aankomsttijdstip van het schip op de plaats van bestemming is gelegen vóór 12.00 uur: uiterlijk op dezelfde werkdag; ▪ indien het aankomsttijdstip van het schip op de plaats van bestemming is gelegen na 12.00 uur: uiterlijk vóór 12.00 uur van de daarop volgende werkdag.

12.2 Bij levering “af bedrijf”' in vrachtauto's is koper verplicht vóór het moment dat de vrachtauto het opslagterrein van verkoper heeft verlaten en vóór het moment dat de laadbon of soortgelijk document door de chauffeur is getekend, het geleverde op hoedanigheid te inspecteren en terzake eventueel bij deze inspectie geconstateerde gebreken te reclameren. Gedurende één werkdag na dat moment is koper nog gerechtigd te reclameren indien uit een door koper gedurende die werkdag uitgevoerde keuring in de producten gebreken worden geconstateerd die bij de in de vorige zin bedoelde inspectie redelijkerwijs niet hebben kunnen blijken.

12.3 In geval van levering “franco werk” per vrachtauto dienen de in dit artikel genoemde inspectie en keuring alsmede de in artikel 14 genoemde controle en herkeuring te worden uitgevoerd vóórdat vermenging van de geleverde producten met materiaal van andere herkomst of samenstelling of verwerking van de producten heeft plaatsgevonden. De inspectie en het reclameren naar aanleiding van de inspectie dienen te geschieden terstond na lossing; de keuring en de reclamering naar aanleiding van de keuring dienen te geschieden binnen één werkdag na het tijdstip van lossing.

Artikel 13 Verval van rechten

Indien koper de hiervoor in de artikelen 10 t/m 12 genoemde voorschriften omtrent bijvoorbeeld tijdstippen en plaats e.d. met betrekking tot de inspectie, keuring en/of reclamering niet inachtneemt komt het recht van koper op inspectie, keuring en/of reclamering alsmede het in artikel 14 genoemde recht op controle en herkeuring, te vervallen en worden de door verkoper geleverde producten geacht door koper te zijn aanvaard in de door verkoper geleverde hoeveelheden en hoedanigheden.

Artikel 14 Gevolgen van reclames

14.1 Indien naar aanleiding van een in artikel 12 genoemde keuring c.q. inspectie door koper is gereclameerd, wordt de hierna omschreven procedure gevolgd.

14.2 Na ontvangst door verkoper van de reclamering zal het geleverde door een controleur van verkoper op de bezwaren worden gecontroleerd; het tijdstip van deze controle wordt tijdig door verkoper aan koper meegedeeld.

14.3 Indien de controleur de bezwaren van koper gegrond acht kan verkoper naar zijn keuze: a. de overeenkomst ontbinden, waarna het geleverde ter vrije beschikking van de verkoper staat en deze gehouden is aan koper een schadevergoeding te betalen die beperkt blijft tot de door koper tevergeefs gemaakte vrachtkosten; b. dat deel van het geleverde ten aanzien waarvan de bezwaren gegrond werden geacht, vervangen door producten die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid; c. de koopprijs voor het geleverde verminderen overeenkomstig dat deel van het geleverde met betrekking tot welk de bezwaren gegrond werden geacht. Verkoper is tot geen enkele andere of verdergaande verplichting en/of schadevergoeding gehouden.

14.4 Indien de controleur van oordeel is dat de bezwaren van koper ongegrond zijn en koper zich niet met dit oordeel kan verenigen zullen verkoper en koper tezamen overgaan tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut dat tot herkeuring van het geleverde zal overgaan. Indien koper en verkoper niet binnen 24 uur, nadat 4 koper te kennen heeft gegeven zich niet met het oordeel van de controleur te kunnen verenigen, tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut zijn overgegaan, zal aanwijzing van dit keuringsinstituut geschieden door de meest gerede partij.

14.5 De beslissing van het keuringsinstituut terzake de hoedanigheid van het geleverde is voor beide partijen bindend.

14.6 Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, is koper gehouden het geleverde te aanvaarden. Verkoper is alsdan bevoegd op koper te verhalen alle schade die verkoper lijdt ten gevolge van de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van de door koper gemaakte bezwaren en/of de herkeuring. De kosten van de herkeuring door het keuringsinstituut komen alsdan ook ten laste van koper.

14.7 Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde niet aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, geldt voor verkoper hetgeen is bepaald in artikel 14.3. Alsdan komen de kosten van de herkeuring door het keuringsinstituut voor rekening van verkoper.

14.8 Koper is, op straffe van verval van elke aanspraak jegens verkoper, gehouden de producten waaromtrent koper heeft gereclameerd zorgvuldig te bewaren en deze producten niet te verplaatsen en deze onaangetast te laten totdat de keuring door het keuringsinstituut volledig is afgerond en/of deze producten op eerste verzoek van verkoper aan de hiervoor genoemde controleur van verkoper en/of het keuringsinstituut ter beschikking te stellen.

14.9 Indien door koper gebreken worden geconstateerd bij een keuring terwijl het geleverde zich bevindt in of bevonden heeft in door of vanwege koper voor het vervoer of de vaart aangewende voer- en vaartuigen (dit geldt bij levering “af bedrijf”) dient koper aannemelijk te maken dat die gebreken reeds vóór de belading in die voer- of vaartuigen in de geleverde producten aanwezig waren.

Artikel 15 Overmacht

15.1 In geval van overmacht van de zijde van verkoper heeft verkoper het recht om, naar zijn keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden is.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door koper niet meer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, gerekend staking, uitsluiting, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken; uitblijven van voor de verkoper noodzakelijke leveranties, zoals grondstoffen, gas(-olie), water, elektriciteit; maatregelen van overheidswege; belemmeringen of stremmingen in vervoerswegen te land en/of te water, zoals ten gevolge van te hoge of te lage waterstanden, ijsgang, gladheid en mist.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.3, is verkoper nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die koper dan wel diens afnemers, (overige) contractspartijen of andere derden in haar (hun) bedrijfsuitoefening lijdt (lijden) ten gevolge van enig handelen of nalaten van verkoper in verband met de overeenkomst, anders dan schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper.

16.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde (exclusief btw).

16.3 Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper vervalt wanneer de aan koper geleverde producten met andere producten zijn vermengd, de producten zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.

16.4 Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens verkoper geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade.

16.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele boetes die overheidsinstanties jegens verkoper in verband met onjuiste belading zullen of willen heffen, tenzij die boetes een gevolg zijn van de overbelading als bedoeld in artikel 10.4.

Artikel 17 – Ontbinding, opschorting en verrekening

17.1 Verkoper is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of (b) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: a. koper enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b. ten aanzien van koper faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, dan wel indien koper een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd; c. de onderneming van koper wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd; d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van koper; e. verkoper gegronde redenen heeft om te vrezen dat koper niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met koper gesloten overeenkomst te voldoen.

17.2 Koper is niet gerechtigd om zich jegens verkoper op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.

Artikel 18 Geschillen en Toepasselijk Recht

18.1 Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

18.2 Alle geschillen, van welke aard ook, die tussen partijen mochten ontstaan en niet in der minne opgelost kunnen worden, worden voorgelegd aan de Raad voor Arbitrage voor de Bouw te Utrecht overeenkomstig het arbitragereglement zoals deze luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Hetgeen hiervoor is bepaald, laat de mogelijkheid overlet een rechtsvordering bij de kantonrechter aanhangig te maken, indien een geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. In dit laatste geval is bevoegd de kantonrechter van de woonplaats van verkoper.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2018 en zijn op 1 november 2017 gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 72.

Contactgegevens

Bezoekadres
Ellertsweg 2c
9535 TA Ellertshaar
Ma t/m vrijdag: 6:00 - 18:00 uur

T  0599-287258
M   info@zandkorrel.nl

Onze Quote

    Er ontstaan natuurlijke oevers en de winlocatie verandert in een uniek geheel.

Op deze manier ontwikkelt zich in Ellertshaar een bijzonder natuurgebied.